книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
"Утопический" взгляд Платона на экономику. Определение "справедливости" ( Контрольная работа, 17 стр. )
Аристотель и Платон ( Контрольная работа, 15 стр. )
Аристотель о государстве и праве ( Контрольная работа, 19 стр. )
Вклад средневековых юристов в развитие юридической науки, в систематизацию действующего права и в процесс рецепции римского права в странах Западной Европы ( Контрольная работа, 25 стр. )
Возникновение и сущность народничества. Основные направления народничества ( Контрольная работа, 16 стр. )
Вчення Ж.-Ж. Руссо про суспільний договір (Украина) ( Контрольная работа, 15 стр. )
Государство и право по Аристотелю ( Контрольная работа, 16 стр. )
Гуманістичні традиції української політичної думки (Украина) ( Контрольная работа, 17 стр. )
Демократия и права человека и гражданина ( Контрольная работа, 14 стр. )
Изложите взгляды одного или нескольких мыслителей России (IX -XVIII вв.) на личностные качества главы государства. ( Контрольная работа, 10 стр. )
Ідеологія й утопія (Украина) ( Контрольная работа, 17 стр. )
Основні віхи історії зарубіжної думки про політику (Украина) ( Контрольная работа, 14 стр. )
Основные теоретические концепции развития общества ( Контрольная работа, 17 стр. )
Основные черты политико - правовой мысли средневекового общества. Государство и право в учениях Фомы Аквинского ( Контрольная работа, 17 стр. )
Политико-правовые взгляды софистов. Политический радикализм Руссо. Политические идеи Н.М. Карамзина ( Контрольная работа, 17 стр. )
Политико-правовые идеи европейского социализма 16-17 вв. Взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы ( Контрольная работа, 5 стр. )
Политико-правовые учения в США в период борьбы за независимость ( Контрольная работа, 25 стр. )
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ АРАБСКОГО ВОСТОКА В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ ( Контрольная работа, 17 стр. )
Політична думка нового часу (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
Предпосылки становления и развития политических взглядов О. Конта. Концепция позитивной политики О. Конта ( Контрольная работа, 17 стр. )
Проблема взаимоотношений государства и церкви в политической концепции Победоносцева ( Курсовая работа, 46 стр. )
Проекты декабристов ( Контрольная работа, 19 стр. )
Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність (Украина) ( Контрольная работа, 18 стр. )
Русская политико-правовая мысль XIX-XX вв. ( Курсовая работа, 30 стр. )
Социализм в истории политико-правовой мысли ( Контрольная работа, 22 стр. )

Вступ 3

1. ГУМАНІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 4

2. УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА XIV - XVIІІ СТОЛІТЬ 8

3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ІМПЕРСЬКОГО

ПАНУВАННЯ 13

Висновки 16

Література 17

Українська політична думка зародилась і розвивалась у контексті європейської політичної думки, яка справляла на неї визначальний вплив. Разом з тим політичні погляди вітчизняних політологів мають певні відмінності від західних зразків, які надають української політичної думки національної самобутності та специфічності.

Однією з таких властивостей слід вважати гуманістичні традиції розвитку політичних поглядів, які простежуються в творах визначних мислителів, державних та суспільних діячів України з початку формування державності у княжу добу і до сучасної незалежної країни. Під гуманістичними традиціями слід розуміти такий підхід в політології, в якому в ході опрацювання різних політичних концепцій, поглядів значна увага приділяється саме людині та врахування її природного права на свободу, честь і гідність, і навіть, в якійсь мірі, піклування про неї. Гуманізм в політології виявляється у виборі між державними інтересами і правами людини на користь останньої.

1. Андрусяк Т.Г. Шлях до свободи: Михайло Драгоманов про права людини. - Львів, Світ, 1998. - 189 с.

2. Баранівська Н.П., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В. та ін. Україна: утвердження незалежної держави 1991-2001. / під ред. В.М.Литвина. - К., Альтернативи, 2001. - 704с.

3. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. - К., МАУП, 2003. - 424 с.

4. Білецький Л. Руська Правда й історія її тексту / за.ред. Юрія Книша. - Вінніпег, 1993. - 166 с.

5. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібн. - К., Знання, 1999. - 426с.

6. Грушевский М.С. Очерк істории украинского народа. - К., Лыбидь, 1991. - 399с.

7. Ерышев А.А. История политических и правових учений. - К., МАУП, 1998. - 116с.

8. Ефименко А.Я. История украинского народа. - К., Либідь, 1990. - 509 с.

9. Кириченко М.Г. Основи політології. - К., Либідь, 1995. - 332 с.

10. Крушинський В.Ю., Левенець Ю.А. Історія України: події, факти, дати. - К., Зодіак-Еко, 1993. - 176с.

11. Кухта Б. З історії української політичної думки. - К., Генеза, 1994. - 364с.

12. Музиченко П.П. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К. Знання, 2000. - 662 с.

13. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч.посіб. - К., Каравела, 2002. - 339с.

14. Політологічний енциклопедичний словник. - К., Генеза, 1997. - 395с.

15. Скакун О.Ф. Политическая и правовая мысль на Украине (1861 - 1917). - Харьков, 1987. - 235с.

Примечаний нет.

2000-2018 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»