книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
Административная деятельность ОВД ( Контрольная работа, 9 стр. )
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ (Украина) ( Курсовая работа, 49 стр. )
Анализ наиболее часто встречающихся вопросов от граждан, обращающихся за юридической консультацией ( Отчет по практике, 35 стр. )
БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ - ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР ( Контрольная работа, 10 стр. )
Взаємодія МГБ із місцевими органами влади (Украина) ( Курсовая работа, 34 стр. )
Визначте коло осіб, що приймають участь у справі. (Украина) ( Контрольная работа, 22 стр. )
Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду (Украина) ( Курсовая работа, 31 стр. )
ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ОВД НА ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ ( Контрольная работа, 8 стр. )
Возможности использования социального прогнозирования в деятельности правоохранительных органов ( Контрольная работа, 22 стр. )
Дати визначення "Юридичної клініки". Розкрити зміст наступних її форм: (Украина) ( Контрольная работа, 23 стр. )
Деятельность подразделений ГИБДД МВД России по регистрации автотранспорта ( Курсовая работа, 39 стр. )
Деятельность сил МВД России по урегулированию Чеченского кризиса ( Курсовая работа, 27 стр. )
Загальні засади діяльності міліції (Украина) ( Курсовая работа, 48 стр. )
Задача по трудовому праву ( Контрольная работа, 3 стр. )
Задачи, основные функции и система органов внутренних дел ( Курсовая работа, 43 стр. )
Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні (Украина) ( Контрольная работа, 26 стр. )
История возникновения и развития института дознания ( Контрольная работа, 8 стр. )
Конституционный Суд РФ ( Контрольная работа, 14 стр. )
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ( Дипломная работа, 79 стр. )
Контрактна форма укладення трудового договору (поняття, сфера застосування) (Украина) ( Курсовая работа, 49 стр. )
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине "Правоохранительные органы" Вариант 1 (А - М) ( Контрольная работа, 24 стр. )
Краевые, областные и равные им суды общей юрисдикции ( Контрольная работа, 16 стр. )
Криминологическая характеристика преступностии. несовершеннолетних и ее предупреждение ( Курсовая работа, 60 стр. )
Милиция общественной безопасности ( Контрольная работа, 19 стр. )
Місцеві суди , їх види, склад і повноваження. Суддя місцевого суду, голова , його заступник (заступники) та їх повноваження (Украина) ( Контрольная работа, 19 стр. )

Вступ................................................................……………………………………. 3

Розділ 1. Поняття контракту як форми трудового договору........……………....6

1.1. Суб'єктний склад сторін контракту................. ………………………..14

Розділ 2. Зміст контракту.......................................................................................16

Розділ 3. Особливості укладення, зміни і припинення контракту.

3.1. Особливості укладення контракту.................………………………….20

3.2. Особливості зміни контракту.......................…………………………...25

3.3. Особливості припинення контракту.................………………………..28

Висновки.........……................................……………………………....................37

Практична частина

Задача №1...............................................................................................................40

Задача № 2..............................................................................................................46

Список використаних джерел………………………........................................47

Конституція України (ст. 43) гарантує кожному рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності. Відповідно до цього положення рівність трудових прав незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин зафіксована і в Кодексі законів про працю (ст. 2-1).

Нині контрактна форма трудового договору широко застосовується на підприємствах і в організаціях різних форм власності, в тому числі у закладах освіти, науково-дослідних інститутах, засобах масової інформації. Найбільш ефективно вона використовується на спільних підприємствах з участю іноземного капіталу. Контракт є головним регулятором правовідносин, що складаються на ринку праці. Його роль визначається тим, що він є основною формою прилучення до праці і розподілу робочої сили в системі підприємств і організацій, які функціонують на базі усіх форм власності.

В науковій юридичній літературі питання щодо регулювання контрактної форми трудового договору не достатньо розроблено, відчувається відсутність фундаментальних праць по даній темі, суперечність різних нормативних положень, їх невідповідність одне одному, тому автор даної роботи намагався провести загальний огляд правового положення контракту, його суб'єктів та змісту на основі існуючого законодавства України, підзаконних нормативних актів, локальної нормотвотрчості та позитивного досвіду, що склався в нашій державі та зарубіжних країнах.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є оцінка сучасного стану та напрямів розвитку застосування контрактної форми трудового договору в Україні. Для досягнення цієї мети були поставлені та вирішені наступні завдання:

1. Зайкин А.Д. Трудовій договір (контракт): Учеб пособие. -М. - 1995.

2. Киселев И.Я.Трудовой договор при капитализме: проблемы найма и увольнения. - М.: Наука, 1989. - с. 180

3. Луценко А.С. Правовое регулирование контрактной формы трудового договора. - Донецк: Сталкер, 1999. - с. 210

4. Прилипко С.Н. Трудовой контракт по законодательству Украины: Автореферат. - Харьков, 1995. - с. 22

5. Стычинский Б. С. и др. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде. - т. 1. - Симферополь: Таврида. - 1998. - с. 648

2. Матеріали періодичної преси:

1. Баранюк Ю. Особливості змісту трудових контрактів // Право України. - 1998. -№ 4. - с. 77

2. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту // Право України. -1999.-№ 8.-с. 19.

3. Коваленко М. Припинення строкового трудового договору, Кадровик. Трудове право і управління персоналом, № 9, 2007.

4. Тубелець І. Нове в законодавстві про працю // Праця і зарплата. - 2000. - № 8 (204). - с. 6

5. Тубелець І. Порядок укладення трудового договору (контракту) // Праця і зарплата. - 1999. - № 14. - с. 8

6. Хусточкін О. Контракт у трудовому праві України (законодавство і практика його застосування // Право України. - 1995. - № 5-6. - с. 46

3. Законодавство:

1. Конституція України. - К.: 1996

2. Кодекс законів про працю України (Затверджений Законом УРСР № 322- VII від 10 грудня 1971р. ВВР, 1971, додаток до № 50, ст.375), із змінами, внесеними згідно з Указами Президента ВР Українськой РСР ).

3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: А.С.К., 2000. -1072 с. - (Економіка. Фінанси. Право).

4. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 року // Закони України. - т. 4.-К.,1997.-с.318

5. Закон України "Про альтернативну (невійськову) службу" 12 грудня 1991 року // Закони України. - т. 2. - К., 1997. - с. 435

6. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997- с. 231

7. Закон України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" від 25 березня 1992 року // Закони України. - т. 3. - К., 1997. - с. 154

8. Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 року // Закони України. - т. 4. - К, 1997.-с. 89

9. Закон України "Про залізничний транспорт" від 4 липня 1996 року // Закони України. - т. 11.- К., 1997.- с. 19

10. Закон України "Про нотаріат" від 2 вересня 1993 року //Закони України. - т. 6.-К, 1997.-с. 13

11. Закон України "Про освіту" від 25 травня 1991 року // Закони України, -т. 1. -К., 1997.-с. 414

12. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№ 72-73. - с. 1056

13. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" 15 грудня 1993 року //Закони України. - т. 6. - К., 1997. - с. 137

14. Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 року //ЗакониУкраїни. - т. 6. - К., 1997. - с. 246

15. Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 року // Закони України. -Т.2.-К., 1997. -с. 364

16. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24 грудня 1993 року // Закони України. - т. 6. - К., 1997. - с. 370

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»