книга Курсовая.Су
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты Поиск
«Анализ и аудит расчетов с персоналом по заработной плате» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Анализ финансового состояния транспортно-экспедиционного предприятия для целей кредитования» ( Дипломная работа, 89 стр. )
«Аудит налоговых обязательств в организациях (на примере НДС)» ( Дипломная работа, 145 стр. )
«Аудит учета материально-производственных запасов» (по материалам ООО «Плутос») ( Отчет по практике, 78 стр. )
«Аудит финансовых вложений в системе российских и международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» ( Дипломная работа, 140 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств» ( Дипломная работа, 112 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЕСУРС») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации» ( Дипломная работа, 80 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ» (на примере ООО «РИДАЛИТ») ( Дипломная работа, 92 стр. )
«Бухгалтерский учет и аудит основных средств организации" ( Дипломная работа, 96 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 82 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 62 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния организации» (на примере ООО «Термокерамика») ( Дипломная работа, 96 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия ООО «Торнадо» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮГНЕФТЕПРОДУКТ 2000») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 43 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» ( Дипломная работа, 127 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» ( Дипломная работа, 103 стр. )
«Методы аудиторской проверки калькуляции себестоимости продукции на примере строительной организации» ( Дипломная работа, 63 стр. )
«Организация бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения» ( Дипломная работа, 65 стр. )
«Организация бухгалтерской службы в организации» ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Особенности учета и анализа в бюджетных учреждениях» (Инспекция МНС России № 4 по г. Краснодару) ( Дипломная работа, 112 стр. )

Вступ

24. Підготовка облікових даних для складання балансу. Методика і техніка заповнення форми балансу

52. Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

77. Розкриття інформації про об'єднання підприємств у примітках до фінансових звітів

Висновки

Список використаної літератури

Бухгалтерська звітність є заключним етапом облікового циклу підприємства і складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення інформаційних потреб різних категорій користувачів: внутрішніх і зовнішніх.

Складовою бухгалтерської звітності є фінансова звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів та власний капітал підприємства за звітний період.

Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (16.07. 1999 р. №996 - XIV), усі юридичні особи, створені відповідно до чинного законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

1. Береза Л.С. Звіт про рух грошових коштів: необхідність складання / Матеріали міжнародної наукової конференції. - Житомир: ЖІТІ, 2002. - с.15-26.

2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За редакцією Р.Л.Хом'яка . - 3-те вид., доп. і перероб.- Львів : Національний університет Львівська політехніка "Інтелект- Захід", -2004. - 912 с

3. Верига Ю.А. Баланс підприємства і методика його складання за Національними положеннями (стандартами) . - Полтава ПКІ.-2001.-40с.

4. Верига ЮЛ. Баланс підприємства : Історичний аспект та удосконалення в Україні. Науковий журнал Вісник Житомирського державного технологічного університету №1 (23) - 2003. - с. 66-71.

5. Верига ЮЛ. Баланс підприємства : історичний аспект. Вісник Полтавської державної академії. Науково-виробничий фаховий журнал. - №6 .- 2003.- с 92-94.

6. Верига ЮЛ., Губанова О.М. Звіт про рух грошових коштів та методика його складання за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - Київ: Укоопосвіта, - 2000.- 35 с

7. Голов С. Звіт про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік та аудит. - 2000. - № 2. - с.27-36.

8. Кужельний М.В., Цінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- КНЕУ, 2001.- 334с.

9. Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку № 1-25 зі змінами і доповненнями // "Бухгалтер", №47-48 (191-192), грудень (ІН-ІУ) 2002.- с 1-96.

10. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку .: Навчальний посібник. - К.: Знання -Прес, 2003.- 444с- (Вища освіта 21 століття).

Примечаний нет.

2000-2018 © Copyright «Sessia-Shop.Ru»